ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ Η ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :
(Σύμφωνα με την ΚΥΑ 10551/07, σε περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω: α) Μεταβίβασης,
β) Μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης,
γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης νομίμου ή υγειονομικού εκπ/που,
δ) Εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρηση εταίρου,
ε) Αποχώρησης ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή.
στ) Αλλαγής σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.
ζ ) Αλλαγής επωνυμίας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της
η) Λόγω κληρονομιάς ή συνταξιοδότησης )

1. Αίτηση με (2) δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 /86 επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη) , του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
’’Ως νέος κύριος του καταστήματος … (είδος καταστήματος)…, στην οδό ………, δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην…………..(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της αδείας που αντικαθίσταται) ’’
3. Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχέςΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ : ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Μεσογείων & Τρικάλων 36,(4ος όροφος) τηλ. 210 3211180) {αφορά τις περιπτώσεις μεταβίβασης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης}
4.Στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση ή η μίσθωση ή η εκμίσθωση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από τη εφορία ή δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβολή κλπ) ή η μεταβολή στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια (π.χ. καταστατικό, δήλωση αλλαγής του νομίμου εκπροσώπου κλπ).
5. Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). ή Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς. ή Άδεια Διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, για τα κατ/ματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα (1) που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (σύμφωνα με το αρθρ. 8 παρ.9 του ν. 1882/1990 {Α43}, όπως προκειμένου για κρεοπωλείο, κομμωτήριο κ.τ.λ.) αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την αντικατάσταση άδειας, όταν αυτή γίνεται λόγω αλλαγής του προσώπου στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια του καταστήματος
8. Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 € {αφορά τις περιπτώσεις μεταβίβασης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης}
Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.

ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας).

2. Δήλωση ορισμού του υγειονομικού υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα της εταιρείας.

3. Υπεύθυνες δηλώσεις για μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικού υπευθύνου, όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των ομόρρυθμων εταίρων, όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λόγω μεταβίβασης εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής απαιτείται:
Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας».
Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει κληρονομητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1956 και επομ. του Αστικού Κώδικα από το οποίο προκύπτει η κληρονομική ιδιότητα.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον οικείο ΟΤΑ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ

Οι φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένες και οι υπεύθυνες δηλώσεις με το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου. (Από το Δήμο ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή )
Το κατάστημα λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της , η οποία θα παραδίδεται στο Δήμο με την παραλαβή της νέας άδειας. Επιπλέον, με την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας “ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ” από την αρμόδια ΔΟΥ. {αφορά μόνο τις περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω μεταβίβασης , μίσθωσης ή εκμίσθωσης.}
Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας
Οι ενδιαφερόμενοι ή υγειονομικοί υπεύθυνοι των εταιρειών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, εκδιδόμενο από την οικεία υγειονομική υπηρεσία.

θέλετε να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας εύκολα γρήγορα και οικονομικά? ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και οι εκατοντάδες άδειες λειτουργίας που έχουμε εκδώσει. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 900 ΕΥΡΩ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται 23% Φ.Π.Α.

Η Εταιρεία μας διαθέτει πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσει στο 'χέρι' την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Μηχανικοί μας, έρχονται στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και σας λένε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας.

Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι για να πάρει κάποιος χώρος άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και στην άδεια οικοδομής να αναφέρεται η χρήση του ( κατοικία , κατάστημα) Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.

ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ κοιτάξτε την σελίδα : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Όταν ο χώρος έχει χρήση συνάθροισης κοινού π.χ σουβλατζίδικο, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης όταν θέλουμε να λειτουργήσει σαν χώρος συνάθροισης κοινούπ.χ. καφετέρια, η χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντοςπ.χ παντοπωλείο.

Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , είναι εδώ !

Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις