Κατοχύρωση Ειδικού Σήματος Tουριστικών Λεωφορείων Ε.Ο.Τ.- Advice4u
 • SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • KATOXYΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο.Τ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

  Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2130235013 / 6972778285 ή στείλτε e-mail στο info@dfstudio.gr

  Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την Φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε πατώντας εδώ !

  Θέλετε να βγάλετε το ειδικό σήμα  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ του Ε.Ο.Τ ?

  Είμαστε στη διάθεση σας για την μελέτη και την διεκπεραίωση  της διαδικασίας .

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  1. Έκδοση Nέας αδείας τουριστικού λεωφορείου –αντικατάσταση αποχαρακτηρισμένου ή αρχική χορήγηση ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.

  Σχετικές Διατάξεις
  Άρθρο 2 παράγρ.7 Ν.2160/93«Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
  Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 523060/ 27.06.1995 «Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν οδικές μεταφορές τουριστών» (ΦΕΚ 603 Β)
  Ν.2446/96 « Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 276 Α)

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. Αίτηση. (Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) καιφωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ.( Εξουσιοδότηση από όποιον δεν παρίσταται.))
  2. Έγκριση (Απόφαση ) θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου Τουριστικού Δ.Χ. από το αρμόδιο γραφείο Ε.Ο.Τ ( εις διπλούν ) , για καινούργιο λεωφορείο σε αντικατάσταση του παλιού λόγω ηλικίας ή Έγκριση για "μεταβίβαση ή αρχική χορήγηση.
  3. Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου ή Τουριστικής ΕπιχείρησηςB Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.
  4. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΑΝΠΥ για Τουριστικό Γραφείο ή βεβαίωση ΟΑΕΕ ή Ε.Φ.Κ.Α. για κάτοχο άδειας ΤΕΟΜ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
  5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων.
  6. Δύο (2) πιστοποιητικά ταξινόμησης οχήματος (Α & Β) Τελωνείου, συνοδευόμενα από έγκριση τύπου και σχεδιαγράμματα του οχήματος.
  7. Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
  8. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος.
  9. Παραστατικό τράπεζας με την κατάθεση του τέλους αδείας 100,00 ΕΥΡΩ, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας με συμβεβλημένη τράπεζα)( σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).
  10. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από ΚΤΕΟ (όταν πρόκειται για εισαγωγής μεταχειρισμένο).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να πιστοποιηθεί η προϋπόθεση της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας των διατάξεων του Κανονισμού 1071/2009, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος περί ύπαρξης ατομικού λογαριασμού στο όνομα του αιτούντα με 9.000,00 ΕΥΡΩ για το πρώτο όχημα, συν 5.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο Δ.Χ. όχημα.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
  1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
  2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).
  Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου λόγω μεταβίβασης, το δικαιολογητικό 6, αντικαθίσταται από τα δικαιολογητικά μεταβίβασης, ισχύον Δ.Τ.Ε. ( ΚΤΕΟ ).
  Διαδικασία

  1. Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών
  2. Καταβολή επιβαρύνσεων στην Τράπεζα
  3. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και χορήγηση

  2. Μεταβίβαση Τουριστικού Λεωφορείου


  Ν.2446/96 (ΦΕΚ 276/Α/19-12-96), άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 313/25-9-01.)
  1.Αίτηση του αγοραστή του λεωφορείου
  2.Πωλητήριο συμβόλαιο
  3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου, η οποία πρέπει να ακυρωθεί από τον συμβολαιογράφο (Ν.2446/96 περί Τουριστικών λεωφορείων) κατά την ημερομηνία υπογραφής των συμβολαίων.
  4.Άδεια Λειτουργίας τουριστικού γραφείου από (ΕΟΤ) .
  5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΑΝΠΥ για Τουριστικό Γραφείο ή βεβαίωση ΟΑΕΕ για κάτοχο άδειας ΤΕΟΜ .4.Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 14,70€ (ΚΩΟ3741) .
  6)Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων.
  7.) ∆ελτίο  ΚΤΕΟ
  8) Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ που αναφέρει αριθμό και ποσοστό του ή των  Λ∆Χ που απέκτησε μόνο για γραφεία ΤΕΟΜ
  9) Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατικών Μεταφορών.
  10) Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε του Τέλους Άδειας ( σημείωμα από την Υπηρεσία .
  11)Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια
       ∆.Ο.Υ
  12) Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος (οικονομική επιφάνεια ) για το
  ποσό 9000 € το 1 αυτ/το και 5000 € για κάθε επόμενο.
  13) Όταν πρόκειται για χαριστική αιτία (γονική παροχή ,δωρεά ) για την επιβαλλόμενη εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Ε 3% θα προσκομίζεται το σχετικό διπλότυπο. (Ν.1759/88 αρ.33 παρ.3, όπως ισχύει).
   Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε συμβολαιογράφο .


  3. Αντικατάσταση Τουριστικού Λεωφορείου


  ( Υπουργική απόφαση με αριθμό Τ/932/28-2-97(ΦΕΚ 151/Β/6-3-97).)
  Την έγκριση αντικατάστασης ΔΧ Τουριστικού Λεωφορείου ζητά ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση αντικατάστασης
  είναι τα ακόλουθα:
  1. Όταν δεν έχει λήξει το όριο ηλικίας:
  1.Αίτηση του δικαιούχου ιδιοκτήτη .
  2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του υπό αντικατάσταση λεωφορείου
  3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλίου μεταβολών αυτού
  4.Τα υπέρ Δημοσίου και ΤΑΥΤΕΚΩ παράβολα που ζητούνται και για την έγκριση μεταβίβασης (αναγράφονται ανωτέρω) και ΕΟΤ
  5.Σε περίπτωση παρακράτησης της κυριότητας απαιτείται   
  εξοφλητική πράξη αυτής.
  2. . Όταν έχει λήξει το όριο ηλικίας:
  1.Αίτηση του δικαιούχου ιδιοκτήτη .
  2.Πράξη οριστικής διαγραφής του υπό αντικατάσταση λεωφορείου που εκδίδει η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
  3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου που κατατέθηκε για τη διαγραφή
  4.Τα υπέρ Δημοσίου και ΤΑΥΤΕΚΩ παράβολα (αναγράφονται ανωτέρω) και ΕΟΤ.
  Προσοχή!
  Η αίτηση του δικαιούχου με τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί στην Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) εντός προθεσμίας ενός έτους από τη λήξη του ορίου ηλικίας του λεωφορείου

  Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά μελέτης-διεκπεραίωσης

  Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και τα  εκατοντάδες έργα που έχουμε εκτελέσει. 

  Υπεύθυνη ομάδας 

  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.  Βιογραφικό σημείωμα

  Γενικός Υπεύθυνος site : Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων.