Νόμος 4495/2017 - Τμήμα Δ' - Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης
E-BOOKS , ΒΙΒΛΙΑ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ e-book

Ν. 4495-2017 - Τμήμα B' - Πλαίσιο δόμησης ( Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών - Κατηγορίες Αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ) -5η Έκδοση - Μάρτιος 2020,Τιμή : 18 ευρώ

.

Τιμή ετήσιας ενημέρωσης ( Mαζί με την Κωδικοποίηση ) : 10 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες ( Δυο φορές τον Χρόνο).

Με την αγορά πληρώνετε και την ετήσια συνδρομή, Δηλαδή 28 ευρώ, Η τιμή είναι με Φ.Π.Α.

Ο κύριος Παρρής Χρήστος εγραψε:

έλαβα το ebook Ν, 4495/2017.
Πάρα πολύ καλό. Μου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με όλες αυτές τις σημειώσεις που έχετε βάλει και σας ευχαριστώ πολύ.

Εαν θέλετε μπορείτε να την αποκτήσετε καταθέτοντας το ποσόν μέσω των λογαριασμών :

ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755

ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 )

To παρόν βιβλίο είναι μια προσφορά προς όλους όσους ασχολούνται με τα σχετικά θέματα και σκοπός του είναι η διευκόλυνση όσων ασχολούνται με αυτά, μέσω της πολύ απλής του δομής, να γίνει ο σύμβουλος για όλους.
Στο παρόν αναφέρεται μόνο το Τμήμα Β' -  Πλαίσιο δόμησης ( Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών - Κατηγορίες Αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ).
Αργότερα το βιβλίο θα εμπλουτιστεί με εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.

Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του Ν. 4030/2011, εκτός από την παρ. 6 του άρθρου 2α του Ν. 4030/2011, η παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4258/2014 και το άρθρο 4 του Ν. 4067/2012 πλην των παραγράφων 2, 3 και 5 αυτού, οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Για το Κεφάλαιο Δεύτερο - Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,  από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 62 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 4 του Ν.3843/ 2010 (Ημιυπαίθριοι χώροι ), καθώς και το άρθρο 46 του Ν. 4178/2013.

Στην 2η έκδοση περιλαμβάνονται:
1. Εγκύκλιος 14/3/2018,ΥΠΕΝ.ΓΔΠΟΛ/15047/84(Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ) στο τέλος του άρθρου 41, κεφ. 1.14.1.

2. Εγκύκλιος 1/16-11-2017 (Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017 ) για το άρθρο 50, στο κεφ. 1.23.1.

Στην 3η έκδοση περιλαμβάνονται:

1. 1. Προστίθεται η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 167) ) στο κεφάλαιο 1.14.1
2.  Περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του νόμου που έγιναν με το Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις).
Συγκεκριμένα γίνονται οι παρακάτω αλλαγές :
1. Τροποποιείται  το  άρθρο 28 παρ. β, γ ,δ, ε και προστίθεται η παρ. ι.
2.  Άρθρο 29 παρ. 1β, 1θ, 2κδ , 2κε, 2λα
3. τροποποιείται  το άρθρο 29, παρ.1β.
4. Αντικαθίσταται η παρ. 1θ, άρθρου 29.
5. Αντικαθίσταται οι κδ΄ και κε΄, παρ. 2 άρθρου 29.
6.  Αντικαθίσταται η κθ, παρ. 2 άρθρου 29΄
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 προστίθενται περιπτώσεις λγ΄, λδ΄ και λε΄.
8.  Προστίθεται εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου 29 πριν το τελευταίο εδάφιο.
4. Τροποποιείται οι παράγραφος.
5. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται σε 6 και 7
6.  Τροποποιείται το άρθρο 30 παρ. 1ιβ, ενώ προστίθεται εδάφιο 1ικ και στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτωση η΄.
7.  Στο άρθρο 30 αντικαθίσταται η παράγραφος 4.
8. Στο άρθρο 36 παρ. 3 , προστίθεται νέα περίπτωση ια΄.
9.  Τροποποιείται το άρθρο 38, παρ.2α,2β,  προστίθεται εδάφιο Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, ενώ στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 38 προστίθεται φράση.
10. Τροποποιείται το άρθρο 40 παρ.1β, και αντικαθίσταται η παρ.7
11. Προστίθεται  φράση στο άρθρο 41, παρ. 1γ .
12. Αντικαθίσταται  το άρθρο 51.

Στην 4η έκδοση Εξειδικεύονται τα άρθρα 29 και 33 του Ν. 4495/2017 και συγκεκριμένα:

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017 στο κεφάλαιο 1.6.1.

Στην παρούσα 5η έκδοση περιλαμβάνονται:

1. Τροποποιείται  περίπτωση λα της παρ. 2 του άρθρου 29 τροποποιήθηκε ως αντικαταστάθηκε  με το Άρθρο 45 του Ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/2018).

2. Στο άρθρο 33 προστέθηκε παράγραφος 7 τίθεται όπως προστέθηκε  με την παράγραφο 2, άρθρο 65 του Ν. 4602/2019 ( Φ.Ε.Κ. 45/Α/2019
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 35 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 4 του άρθρο 65 του Ν. 4602/2019 ( Φ.Ε.Κ. 45Α/20190).
4. Η παράγραφος ιβ) του άρθρου 36 τίθεται όπως προστέθηκε  με το άρθρο 13 του Ν.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24-12-2018) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38  τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 23β του άρθρου 34 του Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018 και την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
6. Η παράγραφος 1 του όρθρου 40 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 24 του άρθρο 34 του Ν. νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), και με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 7  του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 50 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).
10. Το άρθρο 52 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
12. Το άρθρο  53 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
13. Το άρθρο  54 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
14. Το άρθρο  54 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997). 
15. Στο άρθρο 62 Η εντος <.> φράση τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.11 του άρθρου 51 του Ν.4641/2019.

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 2 ebooks :

Bonus 1 - Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ( Πρώην Εργασίες 48 ωρών, Ν.4067/2012 ) - 3η Έκδοση - Ιούνιος 2018, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017 .

Bonus 2 - Εργασίες  δόμησης μικρής κλίμακας (Παράγραφος 3 του άρθρου 29 ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ) - 5η Έκδοση - Δεκέμβριος 2020, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017


ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας δίνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ :εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από τις οδηγίες που περιέχονται  στο  βιβλίο , σας επιστρέφουμε τα χρήματα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν θέλετε να πάρετε μια εικόνα για το βιβλίο ( 3η Έκδοση ), συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα..

Εδώ σου δίνεται ένα Μέρος του Βιβλίου για να Μάθεις πως ΜΠΟΡΕΙΣ να εκδόσεις εύκολα και γρήγορα μιά άδεια οικοδομής ! Δικό σου ΔΩΡΕΑΝ, Κάνε Download ΤΩΡΑ !

Το Email σας δεν θα μοιραστεί ΠΟΤΕ με κανένα . Παρακαλώ τα στοιχεία σας με Λατινικούς Χαρακτήρες.

Completing this form confirms you wish to receive email communications. You can securely opt-out at any time. I agree to give pantelis papas permission to send me future emails. I understand I can opt-out at any time in the future.

Powered by Response Magic
Email Marketing System

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε ή με paypal ή με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755
ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .
Για αγορά από Τράπεζα Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες .  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ με ΚΑΡΤΑ ή με paypal ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ link ( Buy Now ) :

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ!

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα